Forum topic

9 posts / 0 new
Last post
HAGENIMANA Job's picture
HAGENIMANA Job
Offline
UTEKEREZA KO BYAGENDA GUTE?

Utekereza ko byagenda gute ku banyeshuri wigisha uramutse ubahaye umwanya munini mu masomo maze wowe ukaba Umwunganizi wabo?Kubaha umwanya munini ntibivuze kutaboneka kukazi ahubwo bivuze kuboneka ukagenda ubunganira aho bagukeneye.

Nshimiyimana Cyprien's picture
Nshimiyimana Cyprien
Offline
Job, nkuko ubivuga umwarimu

Job, nkuko ubivuga umwarimu ntakwiye guha abanyeshuri ibyo gukora kandi adahari ngo abunganire. Uruhari rw'umwarimu rurakenerwa mu bice byose bigize isomo. Icyo intganyanyigisho ishingiye kubushobozi bw'umunyeshuri iteganya ni uguha abanyeshuri umwanya w'ivumburamatsiko no gutanga ibitekerezo hanyuma mwarimu akayobora abanyeshuri ashingiye kubyo yifuza ko abanyeshuri bageraho. Ubwo rero umwarimu asabwa kubana n'abanyeshuri

MANISHIMWE SOLANGE's picture
MANISHIMWE SOLANGE
Offline
Biba byiza iyo mwarimu ahaye

Biba byiza iyo mwarimu ahaye abanyeshuri umwanya uhagije wo kugaragaza ibyo bazi Ku isomo bateguriwe.bituma abana bakora cyane,gusa ntibivuzeko mwarimu agomba kutererana abana ahubwo aba agomba kubaba hafi akabafasha igihe bibaye ngombwa.

MICOMYIZA's picture
MICOMYIZA
Offline
Job Uraho? nagize ikibazo

Job Uraho? nagize ikibazo kuri iyi foto washyizeho??? niko basanzwe bicara cg Bari muri group work?

HAGENIMANA Job's picture
HAGENIMANA Job
Offline
Basanzwe bicara gutyo

Basanzwe bicara gutyo,uzadusure maze urebe,bituma basabana maze bagahana ibitekerezo.

munyemana felicien's picture
munyemana felicien
Offline
Bjr, njye numva ubahaye

Bjr, njye numva ubahaye umwanya munini kabone nubwo wabasobanurira, programmes yawe ntiyarangira.

HAGENIMANA Job's picture
HAGENIMANA Job
Offline
Felecien,ni nde waguhaye

Felecien,ni nde waguhaye ipatano ryo kurangiza programe ikingenzi  nuko abana bawe basobanukirwa nibyo ubaha icyangombwa ntabwo ari ukurangiza integanyanyigisho.

Igorora's picture
Igorora
Offline
Ntekereza ko byaba ari byiza,

Ntekereza ko byaba ari byiza,  kuko byatuma umwana yivumburira ubwe,  bikanorohereza mwarimu kumenya aho intege nke z'umunyeshuri ziri akaba ari bwo amenya ibyo akeneye. 

uwanyirigiramonique's picture
uwanyirigiramonique
Offline
Ibi nibyo bikenewe muri CBC.

Ibi nibyo bikenewe muri CBC.