Library

Displaying 1 - 3 of 3 resources

School Readiness

The video shows how the Head teacher devised strategies and approaches to involve parents in the learning of their children.

Video

This video shows some of the methods that a teacher can use in teaching children from early age how to read

 

Video

Iki gitabo gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri zubakiye ku nsanganyamatsiko ziteganywa mu nteganyanyigisho ivuguruye y'umwaka wa mbere, kizafasha umwarimu guha abana urugero rw’uburyo bagomba gusoma. Inkuru zikubiye muri iki gitabo zizabera umwarimu imfashanyigisho ituma abana bunguka amagambo mashya kandi bakamenya indangamuco n’indangagaciro nyarwanda.

Document