Library

All Documents

Displaying 41 - 50 of 395 resources

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko y’Isuku. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 2, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko y’Isuku. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 2, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko y’Umuryango. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 3, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko y’uburenganzira bw'umwana. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 5, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko y’Isuku. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 2, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko y’umuco n'indangagaciro. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 1, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza..

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko y’Uburenganzira bw'umwana. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 5, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko yo Kuzigama. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 9, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko yo Kuzigama. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 9, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Iyi ni inkuru y’ikinyarwanda yubakiye ku nsanganyamatsiko y'Uburenganzira bw'umwana. Yandikiwe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza kugira ngo bayisomere abanyeshuri kandi bayishingireho amasomo atandakunye y’Ikinyarwanda nk’uko bigaragara mutwe wa 5, mu nteganyanyigisho y’Ikinyarwanda, Umwaka wa mbere w’amashuri abanza.

Document

Pages